Za Garbo i Lenina Szwecja 2018 etiuda filmowa https://programtv.onet.pl/tv/za-garbo-i-lenina-344200?entry=43697335 2020-06-30 STOPKLATKA